"Atlantida full colour"

"Atlantida full colour" was featured on Seen Magazine!!!

You can see it here!

"Urb-vanities, urban landscapes "
I usually look for my images in common places, industrial estates, ports, urban suburbs ... spaces close to Marc Augé's concept of no-place, but which are full of humanity, identity and character.

Going through these spaces I feel like a juggler playing with lines, colors, shadows and textures, making them turn until creating something different .. with an order.

Among the most striking influences on my work are Krestez, Lee Friedlander, the "new topography" or Luigi Ghirri as well as contemporary authors such as Vari Caramés, Natalie Christensen or Sinziana Velizescu and of course Instagram.

"Urb-vanidades, paisaxes urbanas"
Normalmente busco as miñas imaxes en lugares comúns, polígonos industriais, portos, suburbios urbanos ... espazos próximos ao concepto de non-lugar de Marc Augé, pero que están cheos de humanidade, identidade e caracter.

Pasando por estes espazos, síntome coma un malabarista que xoga con liñas, cores, sombras e texturas, facendo que se volvan ata crear algo diferente ... cunha orde.

Entre as influencias máis rechamantes no meu traballo están Krestez, Lee Friedlander, a "nova topografía" ou Luigi Ghirri, así como autores contemporáneos como Vari Caramés, Natalie Christensen ou Sinziana Velizescu e por suposto Instagram

"Urb-vanidades, paisajes urbanos"
Suelo buscar mis imágenes en lugares comunes, polígonos industriales, puertos, suburbios urbanos... espacios próximos al concepto de no-lugar de Marc Augé, pero que están llenos de humanidad, identidad y carácter.

Recorriendo estos espacios me siento como un malabarista jugando con líneas, colores, sombras y texturas, haciéndolas girar hasta crear algo diferente.. con un orden.

Entre las influencias más llamativas sobre mi trabajo están Krestez, Lee Friedlander, la "new topography" o Luigi Ghirri además de autores contemporáneos como Vari Caramés, Natalie Christensen o Sinziana Velizescu y por supuesto Instagram.


Using Format